Iwama Aikido

Traditional Aikido: As Taught in Iwama, Japan

1st Kyu Testing Requirements

 1. Kata-dori Irimi-nage (katai)
 2. Kata-dori Irimi-nage: (ki-no-nagare)
 3. Kata-dori Ushiro-nagare
 4. Kata-dori Ikkyo (hiji)
 5. Ushiro Eri-tori Shiho-nage
 6. Ushiro Eri-tori Kote-gaeshi
 7. Ushiro Ryokata-dori Kokyu-nage (atama-irenai)
 8. Ushiro Ryokata-dori Kokyu-nage (atama-iri)
 9. Tachi-shime Kokyu-nage
 10. Tachi-shime Kubi-nage
 11. Tachi-shime Shiho-nage
 12. Tachi-shime Koshi-nage
 13. Morote-dori Koshi-nage (ue-kara-shita, atama-iri)
 14. Morote-dori Koshi-nage (ue-kara-shita, atama-irenai)
 15. Morote-dori Koshi-nage (shita-kara-ue, atama-iri)
 16. Morote-dori Koshi-nage (shita-kara-ue, atama-irenai)
 17. Morote-dori Koshi-nage (choku-setsu)
 18. Jiyu-waza (futari-no-kogeki)
 19. Kumijo (1 - 10)
  1. Saito Sensei 1 - 5
  2. CField #5
  3. Saito Sensei 6 - 10
 20. 13 Kumijo Awase
  1. 1-3
  2. 4-6
  3. 7-9
  4. 10-13
 21. 31 Kumijo (1-31)