Westlake Village Aikido

Traditional Aikido: As Taught in Iwama, Japan

Shodan Testing Requirements

 1. Katate-dori Shiho-nage (1-4)
 2. Kaeshi-waza
  1. Ikkyo ni Ikkyo (ichi dan kai)
  2. Ikkyo ni Ikkyo (ni dan kai)
  3. Ikkyo ni Ikkyo (san dan kai)
  4. Ikkyo ni Nikkyo
  5. Ikkyo ni Nikkyo (hantai)
  6. Ikkyo ni Kote-gaeshi
  7. Ikkyo ni Shiho-nage
  8. Ikkyo ni Irimi-nage
  9. Ikkyo ni Koshi-nage
  10. Ikkyo ni Ushiro-nagare
  11. Ikkyo ni Ikkyo (ushiro-nagare)
  12. Ikkyo ni Kokyu-nage
  13. Nikkyo ni Sankyo
  14. Nikkyo ni Irimi-nage
  15. Kote-gaeshi ni Sankyo
  16. Kote-gaeshi ni Ikkyo (hiji)
  17. Irimi-nage ni Sumi-otoshi
  18. Irimi-nage ni Koshi-nage
  19. Shiho-nage ni Shiho-nage
  20. Kaiten-nage ni Kokyu-nage
 3. Jiyu-waza (san-nin-no-kogeki)
 4. Ken-no-Riai
  1. Shiho-nage (omote)
  2. Shiho-nage (ura)
  3. Kote-gaeshi
 5. Ken-Tai-Jo Tai-sabaki
  1. Choku-barai
  2. Kaeshi-barai
  3. Kaiten-barai
 6. Ken-tai-jo (1-6, naganai and nageru)