Westlake Village Aikido

Traditional Aikido: As Taught in Iwama, Japan

2nd Kyu Testing Requirements

 1. Shomen-uchi Ikkyo-nage
 2. Katate-dori Kote-gaeshi (gyaku)
 3. Katate-dori Ikkyo (ki-no-nagare)
 4. Katate-dori Kaiten-nage (ki-no-nagare) View Technique
 5. Yokomen-uchi Irimi-nage (katai)
 6. Yokomen-uchi Sumi-otoshi-osae
 7. Morote-dori Nikkyo View Technique
 8. Morote-dori Kokyu-nage (mae, katai)
 9. Morote-dori Kokyu-nage (mae, ki-no-nagare)
 10. Tsuki Kokyu-nage (mae)
 11. Ryokata-dori Kokyu-nage (mae, ki-no-nagare)
 12. Ryote-dori Kokyu-nage (mae, ki-no-nagare)
 13. Yokomen-uchi Kokyu-nage (mae, ki-no-nagare) View Technique
 14. Ryote-dori Koshi-nage (atama-iri)
 15. Ryote-dori Koshi-nage (atama-irenai)
 16. Jiyu-waza (hitori-no-kogeki)
 17. 5th Kumitachi
 18. Ki-Musubi-no-Tachi
 19. Jo 13 Kata
 20. 31 Kumijo Awase
  1. 1-3
  2. 4-6
  3. 9-11
  4. 13-17
  5. 18-22
  6. 22-27
  7. 27-31